شرکت فناور دانش پژوهان کاج نماد

مستقر در پارک علم و فناوری کردستان

وبسایت پارک علم و فناوری کردستان
دستکاج

برند تجاری ثبت شده محصول

دستکش شستشو ارگونومی

تسهیل و تسریع در فرایند شستشو